โครงสร้างการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหารบริหารโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี
1. ศาสนาจารย์กิตติวุฒิ ยาปัน ประธานกรรมการ/ผู้รับใบอนุญาตแทนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
2. นายมนตรี จันทร์สว่าง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นางแสงจันทร์ มิตรกูล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
4. นายสุพจน์ จันทร กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
5. นางทิฆัมพร คำเจริญ กรรมการ (ผู้แทนครู)
6. นางวันดี ศรีเพชรพูล กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)
7. นางลิขนะ พงศาปาน กรรมการและเลขานุการ/รักษาการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี