บุคลากรทางการศึกษา
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี
(มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย)

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

1 นางพรรณดี วิจิตรานนท์ ม.6
2 นางสาวเกษณีย์ บัวทอง ศษ.บ.
3 นางสาวนาตยา นิจจันทร์พันธ์ศรี ม.6
4 นางสาวซาแลฮา เจะแต ม.6
5 นางทิฆัมพร คำเจริญ ปว.ค.
6 นางทิพวรรณ เครือรัตน์ ศน.บ.
7 นางยุพาวดี บุหลันศรีชาติ ปวส.
8 นางสาวพยอม นามวัชระโสพิศ ค.บ.
9 นางสาวกุหลาบ เพชรพงศ์ ค.บ.
10 นางวันดี ศรีเพชรพูล ว.ท.บ.
11 นางสาวสิริวรรณ สงฤทธิ์ ค.บ.
12 นางสาวพิชานันท์ จันทร์นิ่ม ศศ.บ.
13 นายวิโรจน์ ทิมบำรุง ว.ท.บ.
14 นางสาวศิริวรรณ ดำมณี ศศ.บ
15 นางสาวเกษร มากบรรจง ค.บ.
16 นางสาวสมนึก คีรีธาร ค.บ.
17 นางยมโดย พวงเงิน ค.บ.
18 นางวรรณวรา แก้วประดิษฐ ศศ.บ.
19 นายสมทบ รักบางแหลม ม.6
20 นางสาวธนพร แก้วนาขา ค.บ.
21 นางสาวณัฐกานต์ กันทะกาลัง ศ.บ.
22 นางสาวเสน่ห์ สงสาบ ค.บ.
23 นางสาวสุธาวี บุญทิพย์ ศศ.บ.
24 นางสาวอาภรณ์ สัมพันธ์ ศศ.บ.
25 นางสาวธนิสร คุ้มครอง ศศ.บ.
26 นางสุพร สมเสถียร ค.บ.
27 นางสาววรรณกาญจน์ เซ่าซี่ บธ.บ.
28 นายธวัช เต็กสงวน -
29 นายสุวิทย์ เครือวัลย์ -
30 นางเรณู เครือวัลย์ -
31 นางสาวอำพา พรายงาม -
32 นางจาริณี สกุลรัตน์ -