ข่าวสาร
วันเดือนปี หัวข้อข่าว
 • 23 ม.ค. 62

  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2562ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามข้อมูล โทร.077-311072...
  อ่านต่อ
 • 13 ก.พ. 61

  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2561ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ)สอบถามข้อมูล โทร.077-311072...
  อ่านต่อ
 • 30 มิ.ย. 60

  นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การทำงานเป็นทีมของครู ผู้บริหาร นักการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรี

  นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การทำงานเป็นทีมของครู ผู้บริหาร นักการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสาระสำคัญ : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เร...
  อ่านต่อ
 • 30 มิ.ย. 60

  PLC คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

  การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสอง...
  อ่านต่อ
 • 24 พ.ย. 59

  วิธีการ เป็นพ่อแม่ที่ดี 3

  ส่วน 3 ของ 3: ช่วยลูกสร้างลักษณะนิสัยของตัวเอง1สอนให้ลูกเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้. สอนลูกๆ ว่ามันไม่แปลกเลยที่จะเป็นหรือทำสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนคนอื่น และไม่จำเป็นด้วยที่จะต้องทำตามคนส่วนมาก เริ่มสอนว่าอะไรถูกอะไรผิดตั้งแต่พวกเขายังเด็ก เพราะมันจะทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจเองได้แทนที่จะไปฟังหรือทำตามคนอื่น (ส่วนใหญ่จะทำได้) จำไว้เลยว่าลูกๆ ไม่ใช่ส่...
  อ่านต่อ
  1