อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์

  ระดับปฐมวัย   ยิ้มง่าย ไหว้สวย
ระดับประถมศึกษา   มีวินัย น้ำใจงาม

ปรัชญา

ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้ (พระธรรมสุภาษิต 1:7)

วิสัยทัศน์

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพผู้เรียน บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ เป็นโรงเรียนพร้อมพัฒนาสู่สากล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น คงไว้ซึ่งความเป็นไทย

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทุกฝ่ายให้มีจรรยาบรรณและได้มาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ยุทธศาสตร์ (7 ยุทธศาสตร์)

1. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามครรลองของคริสต์ศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษามุ่งสู่ความเป็นสากล
3. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัย พัฒนาประสิทธิภาพการจัดสิ่งแวดล้อมภายในและระบบสาธารณูปโภค
4. พัฒนาครูและบุคลากรทุกฝ่ายให้มีคุณธรรมจริยธรรม และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
5. เสริมสร้าง สัมพันธภาพที่ดีแก่ผู้ปกครอง ชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน
7. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้บริหารจัดการ