ภาพกิจกรรม : กิจกรรมหนูน้อยสืบสานวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2562