ภาพกิจกรรม : กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562