ภาพกิจกรรม : กิจกรรมพบปะผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562