ภาพกิจกรรม : กิจกรรมนมัสการพระเจ้าของนักเรียน ปีการศึกษา 2562