ภาพกิจกรรม : กิจกรรมร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2562