ภาพกิจกรรม : กิจกรรมการเข้าฐานเรียนปนเล่น ปีการศึกษา 2562