ภาพกิจกรรม : ประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)