ภาพกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์