ภาพกิจกรรม : อบรมปฏิบัติการ "How to become thinking school in 21st century" ปีการศึกษา 2562