ภาพกิจกรรม : กิจกรรมภาคฤดูร้อน (Day Camp) ปีการศึกษา 2562