ภาพกิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมาบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561