ปฎิทินกิจกรรม
ปฎิทินกิจกรรม
วัน วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
พฤ 4 มิ.ย. 58 พิธีไหว้ครู ฝ่ายกิจการนักเรียน
6 มิ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครอง อนุบาล - ป.6 ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ-ศ 10 -12 มิ.ย. 58 สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ฝ่ายศาสนกิจ
26 มิ.ย. 58 วันสุนทรภู่ ฝ่ายกิจการนักเรียน
17 ก.ค. 58 การแข่งขันกีฬาภายใน ฝ่ายกิจการนักเรียน
11 ส.ค. 58 วันปกรณ์พิทยาน้อมเกล้า (วันแม่แห่งชาติ) ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ-ศ 23-25 ก.ย. 58 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 ฝ่ายวิชาการ
5 ต.ค. 58 ประกาศผลการสอบ ฝ่ายวิชาการ
2 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 ฝ่ายวิชาการ
4 ธ.ค. 58 วันปกรณ์น้อมเกล้า(วันพ่อแห่งชาติ) ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ 24 ธ.ค. 58 ฉลองคริสต์มาส ฝ่ายศาสนกิจ
พฤ-ศ 14-15 ม.ค. 59 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 ฝ่ายวิชาการ
พฤ-ศ 11-12 ก.พ. 59 ค่ายลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ-พ 7-9 มี.ค. 59 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 ฝ่ายวิชาการ
18 มี.ค. 59 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2558 ฝ่ายวิชาการ
1 เม.ย. 59 กิจกรรม Day Camp ฝ่ายกิจการนักเรียน