เกี่ยวกับโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
อักษรย่อโรงเรียน

ศศ.ส.

สีประจำโรงเรียน

ม่วง เหลือง ขาว แดง

คำขวัญ

ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

เอกลักษณ์

โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

 

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนปกรณ์พิทยา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2515 หรือ ค.ศ. 1972 ตั้งอยู่เลขที่ 25 ซอย 11 – 12 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมุ่งอบรมสั่งสอนนักเรียน เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ได้ดำเนินการพัฒนางานด้านต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็น ทำเป็น เกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข
เมื่อปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้รับการอนุมัติจากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ดำเนินการจัดซื้อโรงเรียนปกรณ์พิทยา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทำการขยายกิจการทางการศึกษาของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และเป็นการขยายอาณาจักรในการประกาศพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ นำโดยผู้บริหาร(นายสุรพงศ์ มิตรกูล) และคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 อีกทั้งได้ดำเนินการวางแผน การบริหารงาน การดำเนินงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบริหารงานและดำเนินการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนปกรณ์พิทยามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างดีเยี่ยม ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการยื่นเปลี่ยนแปลงตราสารของโรงเรียน จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนปกรณ์พิทยา เป็น "โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี"